کانال گیزمیز 💯
@gizmiztel/49752
وقتی یه ایرانی مهاجرت می‌کنه خارج😀 🆔 @GizmizTel 💯