کانال گیزمیز 💯
@gizmiztel/42619
ناموسا تک خوری نکنید! آدرس این هیئت هایی که پیتزا میدنو بدین😄 🆔 @GizmizTel 💯