کانال گیزمیز 💯
@gizmiztel/41499
دوستان رادیو، اول با ‏پوشش نامناسبشون عکس گرفتن بعد بخاطر پوشش نامناسبشون انداختنشون بیرون!🤦‍♂️ 🆔 @GizmizTel 💯